Friday, January 4, 2008

Aspek Kajian Sastera Dalam Bahasa Melayu

Sinopsis

1. Ringkasan cerita lebih kurang 100 - 150 patah perkataan.
2. Mengandungi huraian cerita mengikut urutan masa berdasarkan plot.

Tema dan Persoalan

1. Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya, sama ada
secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit).
2. Persoalan bermaksud perkara-perkara atau isi yang lebih kecil yang ada
hubungannya dengan tema sesuatu karya.

Watak dan Perwatakan

1. Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan
cara berinteraksi sesama watak dan alam.
2. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman.
3. Pelukisan watak itu boleh dilakukan secara langsung atau secara tidak
langsung olen pengarang melalui aksi, tutur kata, atau watak-watak berkenaan.
4. Dalam sesuatu cerita lazimnya terdapat istilah yang berkaitan dengan aspek watak, iaitu
watak utama, watak sampingan, watak bundar, watak pipih, watak dinamik, watak
statik, protagonis dan antagonis.
5. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduknya, cara berfikir, cara bercakap,
rupa paras, fizikalnya, kepercayaannya dan ideologi, serta gambaran perasaan
seseorang atau watak itu.
6. Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan
pembaca.
7. Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah sama ada
menambah pengalamannya, mengubah sikapnya, dan fizikalnya.
8. Watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan, dan
permasalahan dari awal hingga akhir.
9. Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan, dan tidak
bergerak.
10. Watak yang berperanan amat penting disebut watak utama. Watak yang kurang penting
dalam cerita disebut watak sampingan.
11. Watak protagonis ialah watak utama dalam sesebuah cereka. Watak ini tidak semestinya
orang yang baik, tampan, dan berperikemanusiaan. Dia mungkin diktator,
koruptor, penjenayah, dan sebagainya.
12. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis.

Plot

1. Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah
cerita. Setiap penstiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat.
2. Plot mengemukakan perkara yang terjadi dan sebab perkara itu terjadi. Setiap perkara
berhubungan berdasarkan faktor-faktor sebab dan akibat.
3. Susunan cerita bergantung pada fantasi dan kreativiti pengarang. Plot dirangka
dengan teliti dan tidak semestinya berurutan peristiwanya dari awal hingga akhir atau
kronologi. Plot ialah penyusunan kronologi yang diubahsuai mengikut kemahuan
pengarang.
4. Teknik penyusunan plot yang menarik ialah penyusunan peristiwa secara tidak
kronologi. Pengarang haruslah cekap, kreatif, dan bijaksana menyusunnya sehingga
mencapai peleraian.
5. Permulaan plot ialah peringkat permulaan (eksposisi), iaitu untuk memperkenalkan
watak-watak, latar, dan suasana.
6. Perkembangan plot mengakibatkan konflik.
7. Peristiwa berkembang kepada peringkat p
ertenga-han cerita, iaitu perumitan
(komplikasi).
8. Perumitan menuju kepada puncak (klimaks) apabila tercapainya konsentrasi yang
maksimum. Kemudian urutan cerita menuju kepada peleraian. Kadang-kadang
puncak dijadikan pengakhiran cerita bagi sesetengah cereka.

Teknik Plot

1. Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik.
2. Antara teknik plot termasuklah seperti yang berikut:

(a) Imbas kembali

i. Imbas kembali merupakan suatu teknik pengarang mengenang
semula peristiwa yang pernah dialaminya.
ii. Peristiwa itu boleh diimbas kembali melalui pemerian pengarang atau
khayalan, dialog, monolog, atau monolog dalaman.

(b) Imbas muka

i. Imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal
atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku kesan
daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan.
ii. Imbas muka dapat mewujudkan keyakinan di kalangan pembaca
terhadap sesuatu yang akan berlaku.

(c) Saspens

i. Saspens atau ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang
menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu
di kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku
selanjutnya.

(d) Konflik

i. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau dua kekuatan
dalam satu urutan plot.
ii. Konflik boleh berlaku secara dalaman, iaitu konflik dalam din watak
dan secara luaran, iaitu antara watak dengan watak yang lain
atau antara watak dengan alam sekitar.
iii. Konflik dapat juga digambarkan melalui pertentangan pendapat, idea,
sikap, atau pemikiran?

(e) Kejutan

i. Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara
tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca.
ii. Lazimnya, kesan yang timbul daripada kejutan tidak sama dengan
yang diduga oleh pembaca.

(f) Dialog

i. Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada
dua watak.
ii. Melalui dialog antara watak-watak inilah biasanya tergambar
pendapat atau fikiran yang berkaitan dengan tema.

(g) Monolog

i. Tutur kata atau pengucapan watak secara bersendirian seperti watak
yang sedang berdoa, meratap, mengeluh atau merungut

(h) Monolog dalaman

i. Kata hati atau pengucapan batin sesuatu watak untuk menyatakan isi
hati, pergolakan batin atau fikiran.
ii. Dikenal pasti melalui kata-kata rintih hatinya, keluhnya , bisik
hatinya dan sebagainya.

Latar

1. Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat
dalam cerita.
2. Latar penting dalam mengembangkan tema, persoalan, plot, watak, dan
perwatakan. Idea, plot, dan watak akan lebih hidup jika berada dalam situasi
pelbagai latar.
3. Latar merangkumi pelukisan geografi, topografi, pemandangan, bangunan, peralatan,
tanggungjawab watak, waktu, dan sebagainya.
4. Latar terbahagi kepada empat jenis, iaitu:

(a) Latar tempat

Merupakan ruang atau tempat peristiwa berlaku yang berkaitan dengan lokasi
geografi.

(b ) Latar waktu atau masa

Menunjukkan masa peristiwa berlaku seperti zaman, era, sejarahnya, atau
musimnya.

(c) Latar masyarakat atau citra masyarakat

Menunjukkan gambaran keadaan masyarakat dalam cerita merangkumi bangsa atau
etnik, status dan kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bersesuaian
dengan watak.

(e) Latar peralatan cerita dan watak

Alatan yang digunakan oleh watak dalam sesebuah cerita.

Sudut Pandangan

1. Sudut pandangan berperanan untuk mengisahkan sesuatu cerita dan menjelaskan
pihak yang menceritakan sesuatu kisah. Maka sudut pandangan mempunyai
hubungan yang erat dengan watak.
2. Menurut Anwar Ridhwan (1985), sudut pandangan ialah cara bagaimana pembaca
dihidangkan dengan bahan cerita atau bagaimana pengarang memilih cara yang
terbaik untuk menyampaikan ceritanya.
3. Teknik sudut pandangan:

(a) Sudut pandangan orang pertama

Pengarang bercerita sendiri atau terlibat dalam cerita sebagai watak utama atau watak
sampingan. Sudut pandangan ini disebut sebagai gaya aku, iaitu cerita iru
dibawakan seluruhnya oleh watak aku, orang pertama, secara subjektif.
Maknanya pengarang terlibat secara aktif. Teknik ini digunakan untuk menjadikan
cerita lebih realistik.

(b) Sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas

Kerap digunakan oleh pengarang yang mengisahkan ceritanya melalui watak lain
menggunakan kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia dan mereka atau lengkap
dengan nama. Pengarang bersikap serba tahu dan bebas bercerita untuk
mengemukakan emosi, fikiran, dan pergolakan jiwa watak-watak.

(c) Sudut pandangan orang ketiga terbatas

Pengarang tidak menceritakan semua peristiwa atau watak tetapi hanya akan
memilih watak-watak tertentu dan penceritaannya tertumpu kepada
mereka. Watak-watak lain diceritakan serba sedikit sahaja.

(d) Sudut pandangan objektif

Pengarang hanya menceritakan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya
(melapor) dan masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga. Bezanya pengarang
tidak terlibat dalam cerita. Maka pembaca berpeluang membuat penilaian sendiri
terhadap cerita tersebut.


Nilai

Antara contoh nilai ialah:

1. Baik hati
2. Berdikari
3. Hemah tinggi
4. Hormat-menghormati
5. Kasih sayang
6. Keadilan
7. Kebebasan
8. Keberanian
9. Kebersihan mental dan fizikal
10. Kejujuran
11. Kerajinan
12. Kerjasama
13. Kegigihan
14. Ketabahan
15. Kesabaran
16. Tanggungjawab
17. Kesederhanaan
18. Kesyukuran
19. Rasional
20. Semangat bermasyarakat dan nilai-nilai lain yang bersesuaian.

Pengajaran

1. Pengajaran ialah peringatan/pedoman/perutusan/amanat/mesej
yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya
kepada pembaca/penonton.
2. Dalam karya tradisional, ia disampaikan secara tersurat/secara langsung
tetapi dalam karya moden, ia disampaikan secara tersirat/tidak langsung.
3. Jika nilai positif, mulakan dengan
- Kita hendaklah ??.. (diikuti dengan contoh dalam teks)
- Kita mestilah??.
- Kita seharusnya?..
4. Jika nilai negatif, mulakan jawapan dengan
- Kita jangan?? (diikuti dengan contoh dalam teks)
- Kita tidak boleh?.

(walau bagaimanapun, pelajar-pelajar tidak digalakkan untuk menulis nilai-nilai berbentuk negatif)

No comments:

Search Box

Blog Counter

Free Hit Counter